Algemene voorwaarden

Woid en haar handelsnamen swaip, publio, viewmstr en vrmaster handelen volgens goed ondernemerschap.

Disclaimer

Let op bij het gebruik van de VRmaster op: Gebruik de VRmaster in een veilige omgeving. Het lopen met de VRmaster op, wordt afgeraden De VRmaster is geen speelgoed. Het gebruik van de VRmaster in combinatie met het besturen van een voer- of vaartuig wordt afgeraden.

Algemene voorwaarden gebruik VRapp.co

Algemene voorwaarden VRapp

VRapp is een website van VRmaster BV

versie 1.0 – 27 april 2015

 1. Definities

De in dit document met hoofdletters geschreven termen hebben de volgende betekenis, in meervoud of enkelvoud:

1.1. Dienst: het abonnement op het web-based VRapp platform om virtual reality tours en reportages te creëren en te publiceren en volledige toegang tot een eigen beheeromgeving op een Unieke url op de Website.

1.2. Overeenkomst: de door VRmaster B.V. geaccepteerde aanvraag tot leveren van de overeengekomen Dienst.

1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit dit document.

1.4. VRmaster B.V.: De beheerder van VRapp, gevestigd in Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63151189

1.5. VRapp het web-based platform voor virtual reality tours en reportages van VRmaster B.V.

1.6. Website: VRapp.co

1.7 Unieke url: gedeelte van de Website die door de klant beheerd kan worden en Content geüpload kan worden, waarvoor de Algemene voorwaarden en Community guidelines gelden.

1.8 Community guidelines: afzonderlijk document waar de gebruiksregels voor VRapp staan omschreven. Dit document is op te vragen bij VRmaster.

1.9 Content: het door de klant geüploade foto’s, video’s, afbeeldingen, geluidsfragmenten die door de Dienst worden gebruikt.

 1. Aanbod tot dienstverlening door VRmaster B.V.

2.1. VRmaster B.V. is bereid met u de Overeenkomst aan te gaan u de Dienst te leveren.

2.2. De dienst is beschikbaar via de Website.

2.3. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat VRmaster B.V. uw aanvraag heeft geaccepteerd en u dit schriftelijk dan wel elektronisch gemeld heeft.

2.4. Totdat de Overeenkomst tot stand gekomen is, is VRmaster B.V. gerechtigd het aanbod van Diensten te wijzigen of het gebied waar deze geleverd worden aan te passen.

2.5. Indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen heeft u het recht de overeenkomst binnen acht werkdagen na de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, of na de dag waarop u een bevestiging daarvan heeft gehad, zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Dit recht komt echter te vervallen als u binnen deze periode reeds gebruik heeft gemaakt van de

Dienst.

2.6. Zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de overeenkomst zal VRmaster B.V. toegang krijgt tot de Dienst en de Unieke url op de Website.

2.7. Voor toegang tot de Website moet u zelf beschikken over de juiste apparatuur, software en internetverbinding.

2.8. VRmaster adviseert voor een optimale werking op iOS devices Safari, op Android devices Chrome en WIndows phones Edge te gebruiken. Andere browsers worden niet ondersteund en kunnen problemen geven bij de weergave van virtual reality content.

2.9. VRapp is niet verantwoordelijk voor bugs in bovengenoemde browsers.

 1. Wijzigingen in de Dienst

3.1.VRmaster B.V. kan de eigenschappen van de Dienst wijzigen om aan de eisen van de tijd, de stand van de techniek en de markt te blijven beantwoorden. VRmaster B.V. zal u hierover zo goed mogelijk informeren. In beginsel gebeurt dit via de Website. Houd deze dus regelmatig in de gaten.

3.2.Indien technische of maatschappelijke ontwikkelingen VRmaster B.V. daartoe noodzaken is VRmaster B.V.

gerechtigd de Dienst op te heffen met een opzegtermijn van één maand. De Overeenkomst wordt hierop aangepast; eventueel

reeds voor deze Dienst vooruit betaalde bedragen worden terugbetaald. U kunt echter geen aanspraak maken op aanvullende of vervangende schadevergoeding als gevolg van een dergelijke opheffing.

 1. Auteursrecht

4.1. Bij uploaden van de Content naar de Dienst, verklaart de klant geen inbreuk te maken op de auteurswet ofa andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht.

4.2. Bij uploaden van de Content naar de Dienst geeft VRmaster BV het recht om deze Content te gebruiken voor de Dienst.

4.3. Het auteursrecht van de Content op de Dienst blijft bij de rechthebbende.

4.4. De inhoud van de Content zal getoetst worden aan de Community guidelines en bij inbreuk op deze guidelines behoudt VRmaster BV het onherroepelijke recht om betreffende Content te verwijderen van de Dienst.

4.5. De klant dient ten alle tijden een kopie te behouden van de geüploade Content op de Dienst.

 

 1. Opschorten van de dienstverlening

5.1. VRmaster B.V. heeft het recht om levering van de Dienst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk op te schorten indien u uw verplichtingen niet of niet volledig nakomt en/of wanneer u de dienst gebruikt op een manier die schadelijk is voor VRmaster B.V..

5.2. VRmaster B.V. kan dit recht pas uitoefenen nadat u in gebreke bent gesteld of nadat VRmaster B.V. u heeft gewaarschuwd krachtens een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de community guidelines, die haar het recht van buitengebruikstelling geeft. Gehele of gedeeltelijke buitengebruikstelling zonder dergelijke mededeling is alleen mogelijk in zeer dringende gevallen. VRmaster B.V. zal u dan zo snel mogelijk achteraf informeren over de buitengebruikstelling en de reden daarvoor.

5.3. Bij een tijdelijke buitengebruikstelling blijven uw verplichting tot betaling van de maandelijkse vergoedingen en van de overige verschuldigde vergoedingen bestaan tot het moment waarop de Overeenkomst bij directe opzegging op basis van de Algemene Voorwaarden en/of Aanvullende Voorwaarden voor het eerst beëindigd kan worden.

5.4. Tot hernieuwde ingebruikneming wordt weer overgegaan indien u uw verplichtingen (weer) nakomt.

 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.2. Alle vergoedingen die door Media 5.2. B.V. in rekening gebracht kunnen worden zijn vermeld op de Website of worden toegezonden voorafgaand aan het afsluiten van de Dienst.

6.3. VRmaster B.V. factureert per jaar vooraf.

6.4. Indien u de Dienst voor minder dan een jaar afneemt, bent u, indien niet anders is overeengekomen, voor iedere maand of deel van een maand een navenant deel van het jaarbedrag verschuldigd.

6.5. De prijzen op de factuur en op de Website zijn inclusief BTW.

6.6. Uw betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Als levering van de Dienst op de afgesproken datum niet kan beginnen door een oorzaak die aan u te wijten is, kan VRmaster B.V. u desondanks verplichten te betalen vanaf deze afgesproken datum.

6.7. Betaling kan geschieden middels automatische incasso. Indien u VRmaster B.V. een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt dient u ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo staat op het bij VRmaster B.V. bekende bank- of girorekeningnummer ten laste waarvan de verschuldigde betaling zal plaatsvinden.

6.8. Indien geen machtiging tot automatische incasso is verstrekt waardoor VRmaster B.V. betaling verkrijgt, dient betaling  te geschieden op een door VRmaster B.V. aan te wijzen Nederlandse bankrekening. VRmaster B.V. zal u jaarlijks elektronisch factureren voor de overeengekomen Dienst.

6.9. VRmaster B.V. is gerechtigd de prijzen van tijd tot tijd aan te passen. Een prijsverhoging wordt aangemerkt als een voor u nadelige wijziging van de Overeenkomst.

6.10. Indien u niet tijdig betaalt, bent u de dag na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is VRmaster B.V. gerechtigd om over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij een niet tijdige betaling bent u verder verplicht om alle kosten voor incasso te voldoen, daaronder inbegrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.11. VRmaster B.V. zal u na het verstrijken van de betalingstermijn elektronisch een herinnering sturen met een nieuwe betalingstermijn. Indien u ook na herinnering niet tijdig betaalt, zal VRmaster B.V. u per post een aanmaning sturen met daarin een laatste betalingstermijn. Als u ook niet binnen die laatste termijn betaalt, is VRmaster B.V. gerechtigd om levering van de Dienst te staken totdat u de verschuldigde bedragen voldaan hebt.

6.12. Bij de vaststelling van de hoogte van de factuur is de administratie van VRmaster B.V. leidend. Indien u van mening bent dat een factuur van VRmaster B.V. niet correct is, dient u dit binnen de betalingstermijn gemotiveerd te melden bij VRmaster B.V..

6.13. Indien de Overeenkomst rechtsgeldig wordt beëindigd zal VRmaster B.V. u reeds vooruitbetaalde bedragen binnen 60 kalenderdagen na beëindiging terug storten op het bij VRmaster B.V. van u bekende bankrekeningnummer.

 1. Aansprakelijkheid van VRmaster B.V.

7.1. VRmaster B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

7.2. Voor de levering van de Dienst is VRmaster B.V. afhankelijk van diensten of netwerken van derden. VRmaster B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door bijvoorbeeld verstoringen in diensten of netwerken van deze derden.

7.3. In het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is VRmaster B.V. jegens u slechts beperkt aansprakelijk. VRmaster B.V. is namelijk uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

7.4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het totaal van de gebruiksvergoeding (inclusief BTW) bedongen voor de betreffende Dienst gedurende drie maanden. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VRmaster B.V..

7.5. Indien u meent dat VRmaster B.V. aansprakelijk is voor schade, dient u VRmaster B.V. zo spoedig mogelijk nadat u de schade heeft geconstateerd, doch uiterlijk binnen twee maanden, schriftelijk in gebreke te stellen. Daarbij dient u duidelijk aan te geven om welke schade het gaat en waarom dit naar uw mening aan VRmaster B.V. toe te rekenen is. U dient verder VRmaster B.V. een redelijke termijn te geven om de vermeende tekortkoming recht te zetten, voor zover dat mogelijk is.

7.6. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt na verloop van een jaar gerekend vanaf het moment dat de schadebrengende gebeurtenis zich voordeed.

 1. Overmacht

8.1. In geval van overmacht of wanneer VRmaster B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, totdat aan deze situatie een einde is gekomen. VRmaster B.V. zal u hierover zo snel mogelijk berichten.

8.2. Indien deze situatie langer dan zes weken duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, echter zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer. VRmaster B.V. zal bedragen die bij wijze van vooruitbetaling zijn voldaan naar verhouding aan u terugbetalen.

8.3. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur of de stroomvoorziening, (distributed) denial-of-service aanvallen, extreme weersomstandigheden, blikseminslag, brand, overstromingen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, stakingen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering alsmede in- en uitvoerbelemmeringen.

 1. Verlenging en opzegging

9.1. De Overeenkomst tot het leveren van Dienst(en) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van één maand opzegtermijn

9.2. Indien vanuit Aanvullende Voorwaarden een minimale looptijd overeengekomen is, kan de Overeenkomst enkel tussentijds beëindigd worden bij verhuizing van de Klant buiten het verzorgingsgebied van VRmaster B.V.. Bij tussentijdse beëindiging dient één maand opzegtermijn in acht genomen te worden

9.3. Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst dient schriftelijk of via de persoonlijke pagina op de Website te gebeuren. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewijs dat u tijdig heeft opgezegd of ontbonden. VRmaster B.V. stuurt dan een bevestiging van de opzegging langs elektronische weg of per brief.

9.4. Als moment van opzegging geldt de dag waarop VRmaster B.V. de opzegging ontvangen heeft.

9.5. Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst per direct te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen, echter alleen nadat de partij die wenst te ontbinden eerst de wederpartij in gebreke heeft gesteld en de wederpartij desondanks tekort blijft schieten. Dit recht bestaat niet wanneer de tekortkoming zodanig klein is dat ontbinding op die grond onredelijk zou zijn.

9.6. De Overeenkomst eindigt automatisch indien u failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, u anderszins het vrije beheer over uw vermogen verliest of indien u komt te overlijden. Indien de Overeenkomst op naam van een gemeenschappelijk huishouden is afgesloten, geldt dit alleen wanneer het alle partners daaruit betreft.

9.7. In geval ontbinding of tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst heeft VRmaster B.V. het recht de Klant om bewijs te vragen op basis waarvan de Overeenkomst ontbonden of tussentijds beëindigd kan worden.

 1. Over deze Algemene Voorwaarden

10.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VRmasterB.V. alsmede op elke Overeenkomst tussen u en VRmaster B.V. die daaruit voortvloeit, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Diensten die zijn afgenomen voor of na afloop van een promotie waarop Aanvullende Voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

10.3. Het voorgaande geldt echter slechts indien VRmaster B.V. u deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst ter hand heeft gesteld. Bij een Overeenkomst die langs elektronische weg wordt gesloten (bijvoorbeeld via de Website) dient VRmaster B.V. hiervoor deze Algemene Voorwaarden op zo’n manier beschikbaar te stellen dat u ze eenvoudig kunt opslaan en afdrukken.

10.4. Indien u bepalingen of voorwaarden stelt bij het sluiten van de Overeenkomst die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn deze bepalingen of voorwaarden voor VRmaster B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door VRmaster B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

10.5. VRmaster B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen treden in werking op de door VRmaster B.V. aangegeven datum met een minimale periode van één maand  nadat VRmaster B.V. ze aan u heeft medegedeeld. VRmaster B.V. zal u deze wijzigingen of aanvullingen via de Dienst en op de Website aan u mededelen.

10.6. Indien een wijziging of aanvulling nadelig voor u is en u deze niet wenst te accepteren, kunt u binnen één maand nadat de wijzigingen gecommuniceerd zijn de Overeenkomst opzeggen.

10.7. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden in strijd blijkt met dwingend recht of om een andere reden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

10.8. Niets uit deze Algemene Voorwaarden zal door VRmaster B.V. worden uitgelegd op een wijze die in strijd is met dwingend recht uit de Telecommunicatiewet of uit andere toepasselijke wetgeving.

 1. Slotbepalingen

11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Indien u een klacht heeft naar aanleiding van de Overeenkomst of een Dienst, kunt u deze indienen bij VRmaster B.V.. VRmaster B.V. zal hierop binnen 20 werkdagen reageren. Echter, het indienen van een klacht ontslaat u niet van uw contractuele verplichtingen.

11.3. Informatie en mededelingen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer-, reken- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

11.4. De door VRmaster B.V. ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie of vastlegging van enig feit (bijvoorbeeld in logfiles of gedane metingen) geldt als bindend, tenzij u tegenbewijs kunt leveren. Bij een geschil tussen u en VRmaster B.V. zal VRmaster B.V. u op verzoek inzage verschaffen in de door haar ontvangen of opgeslagen versies.

11.5. Het is u niet toegestaan deze Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende verplichtingen over te dragen aan een ander zonder nadere schriftelijke toestemming van VRmaster B.V..

11.6. VRmaster B.V. behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst en de voor haar daaruit voortvloeiende verplichtingen over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit(en) van haar overneemt.

VRapp Community Guidelines

VRapp accounts are intended for members to make virtual reality tours from original photos and video and sound

recordings that they themselves have created.

These Community Guidelines are here to help you understand what it means to be a member of VRapp. Don’t

forget that your use of VRapp is subject to these Community Guidelines and our Terms of Service.

Things to do

? Inspire.

? We’re a global community of many types of people, who all have the right to feel comfortable and who

may not think what you think, believe what you believe, or see what you see. So, be polite and

respectful in your interactions with other members.

? Only upload content that you have created.

? Respect the copyright of others. This means don’t steal photos or videos or sound recordings that other

people have shared and pass them off as your own.

? Moderate your content.

? All content on VRapp, public and private, has to be appropriately moderated as safe to be shows to

anyone. If your judgment proves to be poor, we’ll moderate your account to match appropriate

categorization for Safe Search and/or content type and send you a warning.

? Link back to VRapp when you post your VRapp content elsewhere.

? VRapp makes it possible to post content hosted on VRapp to other web sites. Pages on other web sites

that display content hosted on VRapp.com must provide a link from each photo or video back to its page

on VRapp. This provides a way to get more information about the content and the owner.

? Enjoy VRapp!

? This is your community. Celebrate your creativity, be social and share what’s important to you. See the

world through others’ eyes, participate, find your muse, and expand your horizons!

Things not to do

Here’s the deal: We like to give second chances. However, when we discover you stepping across any of the

lines listed below, we will take action, which may mean deleting your account with or without warning.

? Don’t upload anything that isn’t yours.

? This includes other people’s photos, video, sound recordings, and/or stuff you’ve copied or collected

from around the Internet. Accounts that consist primarily of such collections may be deleted at any time.

? Don’t forget the children or your grandmother.

? If you would hesitate to show your VR tour to a child, your family, or a stranger on the street, don’t use

that content. If you don’t, your account will be moderated and possibly deleted by VRapp staff.

? Don’t show nudity in your buddy icon or cover photo.

? Don’t upload content that is illegal or prohibited.

? If we find you doing that, your account will be deleted and we’ll take appropriate action, which may

include reporting you to the authorities.

? Don’t vent your frustrations, rant, or bore the brains out of other members.

? VRapp is not a venue for you to harass, abuse, spam, impersonate, or intimidate others. If we receive a

valid complaint about your conduct, we’ll send you a warning or delete your account.

? Don’t be creepy.

? You know the guy. Don’t be that guy.

? Don’t use your account to host web graphics or as a replacement for a content distribution network.

VRapp Community Guidelines May 2015

? If we find you using your account to host generic graphic elements of web page designs, logos, banners,

icons, and other non­photographic elements on other web sites, or if you show suspicious upload

behavior that impacts the stability of our servers, we will warn you or delete your account.

? Don’t use VRapp for unauthorized commercial activity.

? VRapp is a virtual reality community for people to share, explore and discover new surroundings. We

also offer tools for the community to license their works to otters via a Creative Commons License. If

you engage in commercial activity elsewhere on the Internet or in the real world, you’re still welcome on

VRapp, as long as you are a VRapp member in good standing. All other unauthorized commercial

activity is prohibited. We don’t tolerate spam, deceptive tagging or other abusive means to generate

revenue and traffic.

Oh, and one more thing:

Copyright Infringement.

If you see photos or videos that you’ve created in another member’s VR­tours, don’t panic. This is probably just a

misunderstanding and not malicious. A good step is to contact our VRapp staff and we will ask them politely to

remove it.

In Conclusion

If you don’t feel that you can abide by our Community Guidelines as outlined above, maybe VRapp isn’t for you.

We’ve crafted these guidelines to ensure that everyone within the VRapp community has a good time.

If you ever have any questions or comments, we’d love to hear from you. Please feel free to drop us a line

through email.

Detlef La Grand, founder VRapp, Mai 2015

http://arthritisdocs.net/ponstel.phphttp://arthritisdocs.net/voltarol.phpBuy Ibuprofen OnlineRelafen Online

Translate »
Share This